รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน

ตารางการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่แสดงต่อไปนี้เป็นมาตรฐานการรับประกันเมื่อท่านซื้อเครื่องที่ไต้หวันเท่านั้น ซึ่งรายระเอียดความคุ้มครองของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน ถ้าหากท่านไม่แน่ใจในรายละเอียดการรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ โปรดติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อเพื่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการบำรุงรักษาและการรับประกัน

 • การรับประกันระยะเวลา 1 ปี หากกรณีสินค้ามีการชำรุดหรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง โดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั้งหมด
 • เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่รวมค่าอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
 • ภายใน 10 ปี หลังจากที่ซื้อสินค้า บริษัทฯ ยังคงมีบริการอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ รองรับการใช้งานของลูกค้า ในกรณีที่ตัวเครื่องเกิดปัญหาขัดข้อง ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ โดยจะมีการเรียกเก็บค่าอะไหล่และค่าบริการตามปกติ
 • ระยะเวลาในการรับประกัน จะเริ่มนับจากวันที่ออกใบเสร็จหรือวันที่ลูกค้าทำการซื้อเครื่อง โดยลูกค้าต้องนำใบเสร็จมาด้วยทุกครั้งในการเข้ารับบริการ แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีใบเสร็จหรือใบเสร็จสูญหาย บริษัทฯ จะยึดวันที่ผลิตบนตัวเครื่องเป็นวันที่เริ่มนับการรับประกัน
 • เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายและต้องทำการซ่อมแซม กรณีที่สินค้ายังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ลูกค้าจะต้องแจ้งทาง SWAN หรือตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการรับรองจากบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเท่านั้น โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากลูกค้าทำการซ่อมแซมหรือรื้อถอนด้วยตัวเองหรือช่างภายนอก ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใด ๆทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขการรับประกันนี้ จะรับผิดชอบเฉพาะเขตที่ลูกค้าทำการซื้อเท่านั้น เช่น ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าที่ไต้หวัน บริษัทฯ จะรับผิดชอบถ้าสินค้ามีปัญหาภายในไต้หวันเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการการบริการนอกเหนือจากพื้นที่ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าขึ้นเครื่อง และค่าที่พักเอง เป็นต้น
 • ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากเกิดความเสียหายเนื่องจากสถานการณ์ต่อไปนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน กรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมส่วนต่างๆ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจริงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจที่เหมาะสมของบริษัทฯ
  1. กรณีความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความเสียหายจากสัตว์
  2. กรณีเกิดจากความจงใจเจตนาของผู้ใช้ เช่น การใช้หรือรื้อถอนที่ไม่เหมาะสมด้วยตัวเองหรือการจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม
  3. กรณีการติดตั้งไม่ถูกต้องในสถานการณ์และสถานที่ ที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งานกำหนดไว้